Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Лещiн Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Криворiжгазбуд"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50045 м. Кривий Рiг вул. Толстого, буд. 67
4. Код за ЄДРПОУ 03079077
5. Міжміський код та телефон, факс 0564090311 0564090311
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 83 Вiдомiсть НКЦПФР 04.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03079077.smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.04.2017 10000 1713.8 583.5
Зміст інформації:
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" 27.04.2017р. (Протокол № 1/2017 вiд 27.04.2017р.). Попередньо схваленi будь – якi можливi значнi правочини гранiчною сукупною вартiстю 10000,0 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1713,8 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 583,5 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 77244 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 60277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 60277 шт.; «проти» 0 шт.