Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Лещiн А.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Криворiжгазбуд"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50045 м. Кривий Рiг вул. Толстого, буд. 67
4. Код за ЄДРПОУ 03079077
5. Міжміський код та телефон, факс 0564090311 0564090311
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 83 Вiдомостi НКЦПФР 04.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03079077.smida.gov.ua в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2017 звільнено Головний бухгалтер Рева Олена Леонiдiвна д/н д/н
д/н
0.019418
Зміст інформації:
Звiльнено головного бухгалтер Реву Олену Леонiдiвну з 27.04.2017р. згiдно наказу голови правлiння ПрАТ "Криворiжгазбуд" № 5-к вiд 27.04.2017р. в зв’язку зi звiльненням головного бухгалтера за згодою сторiн. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 0,019418%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.02.2007р. по 27.04.2017р. На дану посаду тимчасово нiкого не призначено.
27.04.2017 припинено повноваження Голова правлiння Лещiн Андрiй Миколайович д/н д/н
д/н
60.658433
Зміст інформації:
Припинено повноваження голови правлiння Лещiна Андрiя Миколайовича, згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2017 вiд 27.04.2017р.) з 27.04.2017р. Посадова особа перебувала на посадi голови правлiння з 09.11.2012р. по 27.04.2017р. Володiє часткою 60,658433 % в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку з закiнченням строку повноважень посадової особи. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2017 припинено повноваження Член правлiння Стрижко Вiктор Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена правлiння Стрижко Вiктора Володимировича, згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2017 вiд 27.04.2017р.) з 27.04.2017р. Посадова особа перебувала на посадi члена правлiння з 09.11.2012р. по 27.04.2017р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку з закiнченням строку повноважень посадової особи. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2017 обрано Голова правлiння Лещiн Андрiй Миколайович д/н д/н
д/н
60.658433
Зміст інформації:
Обрано на посаду голови правлiння Лещiна Андрiя Миколайовича, згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2017 вiд 27.04.2017р.) з 27.04.2017р., термiном на 5 рокiв. Володiє часткою 60,658433 % в статутному капiталi емiтента. Потягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадi голови правлiння ПрАТ «Криворiжгазбуд». Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2017 обрано Член правлiння Стрижко Вiктор Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Обрано на посаду члена правлiння Стрижко Вiктора Володимировича, згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2017 вiд 27.04.2017р.) з 27.04.2017р., термiном на 5 рокiв. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Потягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадi технiчного директора ПрАТ «Криворiжгазбуд», технiчного директора ДП «Криворiжагробуд» ЗАТ «Криворiжгазбуд». Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.