Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Лещiн Андрiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Криворiжгазбуд"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 50045 м. Кривий Рiг вул. Толстого, буд. 67
4. Код за ЄДРПОУ 03079077
5. Міжміський код та телефон, факс 0564090312 0564090311
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 86 Бюлетенi "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 06.05.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03079077.smida.gov.ua в мережі Інтернет 05.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2016 припинено повноваження Голова наглядової ради Руденко Олена Василiвна д/н д/н
д/н
2.923204
Зміст інформації:
Припинено повноваження голови наглядової ради Руденко Олени Василiвни, згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2016 вiд 29.04.2016р.) з 29.04.2016р. Посадова особа перебувала на посадi голови наглядової ради з 09.11.2012р. по 29.04.2016р. Володiє часткою 2,923204% в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв"язку з закiнченням строку повноважень посадової особи. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Шарiк Анатолiй Iванович д/н д/н
д/н
0.019418
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради Шарiка Анатолiя Iвановича, згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2016 вiд 29.04.2016р.) з 29.04.2016р. Посадова особа перебувала на посадi члена наглядової ради з 09.11.2012р. по 29.04.2016р. Володiє часткою 0,019418% в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв"язку з закiнченням строку повноважень посадової особи. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 припинено повноваження Рiвiзор акцiонерного товариства Марченко Олена Миколайовна д/н д/н
д/н
0.019418
Зміст інформації:
Припинено повноваження рiвiзора акцiонерного товариства Марченко Олени Миколайовни, згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2016 вiд 29.04.2016р.) з 29.04.2016р. Посадова особа перебувала на посадi рiвiзора акцiонерного товариства з 09.11.2012р. по 29.04.2016р. Володiє часткою 0,019418% в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв"язку з закiнченням строку повноважень посадової особи. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 обрано Голова наглядової ради Полякова Нiна Iванiвна д/н д/н
д/н
17.317849
Зміст інформації:
Обрано на посаду голови наглядової ради Полякову Нiну Iванiвну, згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2016 вiд 29.04.2016р.) з 29.04.2016р., термiном на 3 роки. Володiє часткою 17,317849% в статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх п"яти рокiв перебуває на пенсiї. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 обрано Член наглядової ради Шарiк Анатолiй Iванович д/н д/н
д/н
0.019418
Зміст інформації:
Обрано на посаду члена наглядової ради Шарiка Анатолiя Iвановича, згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2016 вiд 29.04.2016р.) з 29.04.2016р., термiном на 3 роки. Володiє часткою 0,019418% в статутному капiталi емiтента. Попереднi посади: Будiвельна фiрма "Олександрiябуд" заступник керiвника по збуту, член правлiння ЗАТ "Криворiжгазбуд" з 05.09.2007р. по 09.11.2012р., член наглядової ради ПрАТ "Криворiжгазбуд" з 09.11.2012р. по 29.04.2016р. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
29.04.2016 обрано Ревiзор акцiонерного товариства Герчак Наталiя Львiвна д/н д/н
д/н
0.019418
Зміст інформації:
Обрано на посаду ревiзора акцiонерного товариства Герчак Наталiя Львiвна, згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Криворiжгазбуд" (Протокол № 1/2016 вiд 29.04.2016р.) з 29.04.2016р., термiном на 5 роки. Володiє часткою 0,019418% в статутному капiталi емiтента. Попереднi посади: член правлiння ЗАТ "Криворiжгазбуд" з 05.09.2007р. по 09.11.2012р., на даний час перебуває на пенсiї. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.