Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 27.03.2018 14:31:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
Юридична адреса* 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67.
Керівник* Лещін Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 0505575263
E-mail* 03079077@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД»

(код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, повідомляє, що 27 квітня 2018  року об 11:00 годині за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРАТ «Криворіжгазбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 27 квітня 2018 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД», буде складено станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.

5. Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

7. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 – 2019 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2018–2019р.

10. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до законодавства України.

11. Надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://03079077.smida.gov.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лещiн Андрiй Миколайович. Телефон для довідок: 8 (056) 409-03-11.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік.

                                                                                                                  (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

2017р.

попередній

2016р.

Усього активів

1553,0

1713,8

Основні засоби (за залишковою вартістю)

349,6

513,5

Запаси

422,3

422,3

Сумарна дебіторська заборгованість

677,9

675,4

Гроші та їх еквіваленти

3,1

3,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2546,3

-2231,8

Власний капітал

-1790,4

-1475,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

81,1

81,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

298,7

298,7

Поточні зобов'язання і забезпечення

3044,7

2891,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-314,5

-609,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

77244

77244

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-4,0715

-7,8932

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27.03.2018р. № 59 в бюлетені «Відомості НК ЦПФР».

                                                                (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Лещін Андрій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2018
(дата)