Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2017
Дата публікації 28.03.2017 09:01:56
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
Юридична адреса* 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67.
Керівник* Лещін Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 0564090311
E-mail* 03079077@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД»

(код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, повідомляє, що 27 квітня 2017  року об 10:00 годині за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРАТ «Криворіжгазбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 27 квітня 2017 року з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД», буде складено станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.

5. Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

7. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 – 2018 рік.

9. Про припинення повноважень голови та члена Правління Товариства.

10. Про обрання нових членів виконавчого органу Товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2017–2018р.

12. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до законодавства України.

13. Надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

14. Прийняття рішення про зміну найменування та зміну місцезнаходження Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» закритого акціонерного товариства «Криворіжгазбуд».

15. Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» закритого акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження його у новій редакції.

16. Про надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Дочірнього підприємства у новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 4 (кабінет головного бухгалтера), у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://03079077.smida.gov.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Рева Олена Леонідівна. Телефон для довідок: 8 (056) 409-03-11.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік.

                                                                                                                  (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

2016р.

попередній

2015р.

Усього активів

1713,8

1902,8

Основні засоби

513,5

712,5

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

422,3

422,3

Сумарна дебіторська заборгованість

675,4

678,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

3,1

1,6

Нерозподілений прибуток

-2231,8

-1622,1

Власний капітал

-1475,9

-866,2

Статутний капітал

81,1

81,1

Довгострокові зобов'язання

298,7

298,7

Поточні зобов'язання

2891,0

2470,3

Чистий прибуток (збиток)

-609,7

-868,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

77244

77244

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельнісь працівників на кінець періоду (осіб)

5

15

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 28.03.2017р. № 59 в бюлетені «Відомості НК ЦПФР».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Лещін Андрій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2017
(дата)