Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2016
Дата публікації 30.03.2016 17:07:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
Юридична адреса* 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67.
Керівник* Лещін Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 0564090311
E-mail* 03079077@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД»

(код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, повідомляє, що 29 квітня 2016  року об 15:00 годині  за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРАТ «Криворіжгазбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 29 квітня 2016 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД», буде складено станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.

5. Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 – 2017 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2016–2017р.

10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до законодавства України.

11. Надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

12. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства у зв’язку зі змінами в законодавстві України та  затвердження внутрішніх Положень Товариства у новій редакції.

13. Прийняття рішення про зміну найменування та зміну місцезнаходження Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» закритого акціонерного товариства «Криворіжгазбуд».

14. Внесення змін до Статуту дочірнього підприємства та затвердження його у новій редакції.

15. Про надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту дочірнього підприємства у новій редакції.

16. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

17. Про обрання нових членів Наглядової ради.

18. Про припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання нового Ревізора Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 4 (кабінет головного бухгалтера), у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Рева Олена Леонідівна.

Телефон для довідок: 8 (056) 409-03-11

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік буде надрукована пізніше.   

Голова правління ПРАТ «Криворіжгазбуд»                                                        А.М.Лещін

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Лещін Андрій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2016
(дата)