Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2015
Дата публікації 31.03.2015 17:45:31
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
Юридична адреса* 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67.
Керівник* Лещін Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 0564090311
E-mail* 03079077@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД» (код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, повідомляє, що 30 квітня 2015 року об 15:00 годині за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД». Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 30 квітня 2015 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення зборів. Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД», буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання голови та секретаря зборів. 3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження. 5. Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 рік. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Прийняття рішення про розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства. 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 – 2016 рік. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2015 – 2016 років. 10. Прийняття рішення про зміну найменування та зміну місцезнаходження Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» закритого акціонерного товариства «Криворіжгазбуд». 11. Внесення змін до Статуту дочірнього підприємства та затвердження його у новій редакції. 12. Про надання повноважень щодо підписання Статуту дочірнього підприємства у новій редакції. 13. Про надання повноважень щодо проведення державної реєстрації Статуту дочірнього підприємства у новій редакції. Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗБУД»: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 4 (кабінет головного бухгалтера), у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Рева Олена Леонідівна. Телефон для довідок: 8 (056) 409-03-11 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік. (тис.грн.) Найменування показника період звітний 2014р. попередній 2013р. Усього активів 4517,8 6577,2 Основні засоби 923,5 1280,8 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 979,9 1804,7 Сумарна дебіторська заборгованість 2157,4 3244,7 Грошові кошти та їх еквіваленти 148,2 0,1 Нерозподілений прибуток -753,4 -709,3 Власний капітал 2,5 46,6 Статутний капітал 81,1 81,1 Довгострокові зобов'язання 298,7 306,1 Поточні зобов'язання 4216,6 6224,5 Чистий прибуток (збиток) -44,1 -35,0 Середньорічна кількість акцій (шт.) 77244 77244 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельнісь працівників на кінець періоду (осіб) 22 25 Голова правління ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД» А.М.ЛЕЩІН Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 31.03.2015р. № 61 в «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Лещін Андрій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.03.2015
(дата)