Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.10.2013
Дата публікації 29.10.2013 18:26:20
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
Юридична адреса* 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67.
Керівник* Лещін Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 0564090311
E-mail* spiderden@cabletv.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЖГАЗБУД»
(код ЄДРПОУ 03079077), повідомляє, що в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД» призначених на 28.11.2013р., яке було надруковане в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 203 від 28.10.2013р. з технічних причин була допущенна помилка в таблиці з основними показниками фінансово – господарської діяльності підприємства за 2012 рік, в зв’язку з чим дану таблицю читати в наступному виді:
Найменування показника період
звітний
2012р. попередній
2011р.
Усього активів 6659 5246
Основні засоби 1680 1958
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 936 560
Сумарна дебіторська заборгованість 2281 1888
Грошові кошти та їх еквіваленти 256 651
Нерозподілений прибуток -674 -590
Власний капітал 82 166
Статутний капітал 81 81
Довгострокові зобов'язання 648 980
Поточні зобов'язання 5929 4100
Чистий прибуток (збиток) -84 84
Середньорічна кількість акцій (шт.) 77244 77244
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельнісь працівників на кінець періоду (осіб) 33 34
ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД» повідомляє, що в зв’язку з технічними проблемами змінюється адреса сторінці в мережі Інтернет з www.krgazstroi.narod.ru на веб – сайт 03079077.smida.gov.ua.
Голова правління ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД» А.М.Лещін
Доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 29.10.2013 року № 204 в Бюлетні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Лещін Андрій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.10.2013
(дата)