Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.10.2013
Дата публікації 28.10.2013 10:41:18
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
Юридична адреса* 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67.
Керівник* Лещін Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 0564090311
E-mail* spiderden@cabletv.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД»
(код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, повідомляє, що 28 листопада 2013 року об 15:00 годині за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД».
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 28 листопада 2013 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.
Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД», буде складено станом на 24 годину 22 листопада 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
5. Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку або порядок покриття збитків Товариства.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 – 2014 рік.
9. Переобрання членів Виконавчого органу.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2013 – 2014 років.
11. Прийняття рішення про зміну найменування Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» закритого акціонерного товариства «Криворіжгазбуд».
12. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ДП «Криворіжагробуд» ЗАТ «Криворіжгазбуд».
13. Внесення змін до Статуту дочірнього підприємства та затвердження його у новій редакції.
14. Про надання повноважень щодо підписання Статуту дочірнього підприємства у новій редакції.
15. Про надання повноважень щодо проведення державної реєстрації Статуту дочірнього підприємства у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік.
(тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 6659 5246
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1680 1958
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 936 560
Сумарна дебіторська заборгованість 2281 1888
Грошові кошти та їх еквіваленти 256 651
Власний капітал 82 166
Статутний капітал 81 81
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -674 -590
Довгострокові зобов'язання 648 980
Поточні зобов'язання 5929 4100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1,087 1,087
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1,087 1,087
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 77244 77244
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду - - -
- - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду - -
Вартість чистих активів 82 166
Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗБУД»: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 4 (кабінет головного бухгалтера), у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Рева Олена Леонідівна.
Телефон для довідок: 8 (056) 409-03-11
Наглядова рада приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗБУД»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Лещін Андрій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.10.2013
(дата)