Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.11.2012
Дата публікації 13.11.2012 11:19:59
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Криворіжгазбуд"
Юридична адреса* Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5в, 50015
Керівник* Лещін Андрій Миколайович - Голова правління. Тел: 0564090311
E-mail* spiderden@cabletv.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння Лещiн Андрiй Миколайович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.11.2012
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Криворiжгазбуд"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03079077
1.4 Місцезнаходження емітента
50045, м. Кривий Рiг, вул. Толстого, буд.67
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0564090311 0564090311
1.6 Електронна поштова адреса емітента
krgazstroj@ukr.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 13.11.2012
(дата)
2.2. Повідомлення 218 Вiдомостi НК ЦП та ФР 14.11.2012
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.krgazstroi.narod.ru в мережі Інтернет 13.11.2012
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.11.2012 звільнено Голова правлiння Лещiн Андрiй Миколайович АМ 731426
20021017 Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Дн. обл 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 60,6584% в статутному капiталi емiтента; перебував на посадi 8 рокiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.11.2012 звільнено Член правлiння Шарик Анатолiй Iванович ЕА 419922
19980305 Александрийским ГО УМВД Украины Киров. обл.г.Александрия 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 0,0194% в статутному капiталi емiтента; перебував на посадi 5 рокiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.11.2012 звільнено Член правлiння Герчак Наталiя Львiвна АМ 098311
20001204 Ц-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України Днiпр.обл. 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 0,0195% в статутному капiталi емiтента; перебувала на посадi 8 рокiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.11.2012 звільнено Голова рiвiзiйної комiсiї Руденко Олена Василiвна АК 743406
20000112 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Дн 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 2,9232% в статутному капiталi емiтента; перебувала на посадi 5 рокiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.11.2012 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Марченко Олена Миколаївна АК 281675
19981002 Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Дн.обл. 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 0,0194% в статутному капiталi емiтента; перебувала на посадi 5 рокiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.11.2012 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Рева Олена Леонiдiвна АЕ 947297
19971124 Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України Дн.обл. 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 0,0194% в статутному капiталi емiтента; перебувала на посадi 5 рокiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.11.2012 призначено Голова правлiння Лещiн Андрiй Миколайович АМ 731426
20021017 Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Дн. обл 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 60,6584% в статутному капiталi емiтента; попереднi посади: Сургутський будiвельно дорожнiй трест "Объгеолдорстрой" старший виконавець робiт, Голова правлiння ЗАТ "Криворiжгазбуд" з 10.12.2004р. по 09.11.2012р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.11.2012 призначено Член правлiння Стрижко Вiктор Володимирович АЕ 948015
19971121 Криворiзьким РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 0.000
Зміст інформації:
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; попередi посади: ДП "Криворiдагробуд" ЗАТ "Криворiжгазбуд" заступник директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
09.11.2012 призначено Член правлiння Шевелюк Денис Валерiйович АК 485422
19990409 Дзержинським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Дн.обл. 0.000
Зміст інформації:
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; попередi посади: ДП ВП "Кривбасвибухпром" гiрничий майстер, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
09.11.2012 призначено Голова наглядової ради Руденко Олена Василiвна АК 743406
20000112 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Дн 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 2,9232% в статутному капiталi емiтента; Директор ПП "Полiмергазтепловодбуд", голова ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Криворiжгазбуд" з 05.09.2007р. по 09.11.2012р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.11.2012 призначено Член наглядової ради Шарик Анатолiй Iванович ЕА 419922
19980305 Александрийским ГО УМВД Украины Киров. обл.г.Александрия 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 0,0194% в статутному капiталi емiтента; попереднi посади: Будiвельна фiрма "Олександрiябуд" заступник керiвника по збуту, член правлiння ЗАТ "Криворiжгазбуд" з 05.09.2007р. по 09.11.2012р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
09.11.2012 призначено Рiвiзор акцiонерного товариства Марченко Олена Миколайвна АК 281675
19981002 Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Дн.обл. 0.000
Зміст інформації:
Володiє часткою 0,0194% в статутному капiталi емiтента; попереднi посади: головний бухгалтер ПП "Полiмергазтепловодбуд", член ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Криворiжгазбуд" з 05.09.2007р. по 09.11.2012р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Лещін Андрій Миколайович