Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  30.03.2020 23:43:02
Дата здійснення дії: 30.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЖГАЗБУД"
Код за ЄДРПОУ:  03079077
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД»

(код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, повідомляє, що 30 квітня 2020  року об 11:00 годині за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 30 квітня 2020 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗБУД», буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2020 року.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

     - Голова лічильної комісії – Герчак Наталія Львівна;

     - Член лічильної комісії – Шарік Анатолій Іванович.

1.2. Встановити термін дії повноважень даної лічільної комісії – з моменту її обрання та до закінчкення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів - Лещіна Андрія Миколайовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів –Реву Олену Леонідівну.

2.2. Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати цей Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Криворіжгазбуд».

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Звіт Правління Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

5. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити  звіт  та висновки ревізора Товариства про фінансово – господарську діяльність ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

7.2. Дивіденди вирішили не нараховувати.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 – 2021 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020-2021 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2020–2021р.

Проект рішення:

9.1. Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати Правлінню Товариства попереднє схвалення значних правочинів предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги та інше, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень на день вчинення таких правочинів. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати ухвалення цього рішення.

9.2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів голові правління ПРАТ «Криворіжгазбуд» Лещіну Андрію Миколайовичу.

10. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до законодавства України.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердити його в новій редакції. 

11. Надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

11.1. Надати повноваження щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» у новій редакції голові правління ПРАТ «Криворіжгазбуд» Лещіну Андрію Миколайовичу.

12. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, у зв’язку з приведенням їх у відповідність до законодавства України.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у новій редакції.

13. Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

13.1. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства  «Криворіжгазбуд» та затвердити його у новій редакції.

14. Про надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Дочірнього підприємства у новій редакції.

Проект рішення:

14.1. Надати повноваження щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Дочірнєго підприємства «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»  у новій редакції голові правління Приватного акціонерного товариства  «Криворіжгазбуд» Лещіну Андрію Миколайовичу.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися  після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд», у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), у робочий час (з 08:00 до 17:00) за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої  або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» .

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно чинного законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі якщо для участі у загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера реєструється той представник довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 

Станом на 30.03.2020р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає –77244 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає –77244 шт.

Адреса власного веб-сайту ПРАТ «Криворіжгазбуд», на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного зборів  http://03079077.smida.gov.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління – Лещiн Андрiй Миколайович. Телефон для довідок: 8 (050) 557-52-63.

 

Основні показники

 фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік           

                                                                                                                                        (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

2019р.

попередній

2018р.

Усього активів

1274,1

1405,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

50,5

187,9

Запаси

422,3

422,3

Сумарна дебіторська заборгованість

688,6

685,0

Гроші та їх еквіваленти

0,1

3,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3174,2

-2844,0

Власний капітал

-2418,3

-2088,1

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

81,1

81,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

298,7

298,7

Поточні зобов'язання і забезпечення

3393,7

3194,4

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-330,2

-297,7

Середньорічна кількість акцій (шт.)

77244

77244

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-4,275

-3,854

Наглядова рада ПрАТ «Криворіжгазбуд»