Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2019 14:46:02
Дата здійснення дії: 25.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЖГАЗБУД"
Код за ЄДРПОУ:  03079077
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД»

(код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, повідомляє, що 25 квітня 2019  року об 11:00 годині за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 25 квітня 2019 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗБУД», буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та його затвердження.

5. Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

7. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 – 2020 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2019–2020р.

10. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до законодавства України.

11. Надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

12. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, у зв’язку з приведенням їх у відповідність до законодавства України.

13. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

14. Про обрання членів Наглядової ради.

15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства

16. Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження його у новій редакції.

17. Про надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Дочірнього підприємства у новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната № 1, у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного http://03079077.smida.gov.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лещiн Андрiй Миколайович. Телефон для довідок: 8 (050) 557-52-63.

Основні показники

 фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік           

                                                                                                                                        (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

2018р.

попередній

2017р.

Усього активів

1405,0

1553,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

187,9

349,6

Запаси

422,3

422,3

Сумарна дебіторська заборгованість

685,0

677,9

Гроші та їх еквіваленти

3,1

3,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2844,0

-2546,3

Власний капітал

-2088,1

-1790,4

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

81,1

81,1

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

298,7

298,7

Поточні зобов'язання і забезпечення

3194,4

3044,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-297,7

-314,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

77244

77244

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-3,854

-4,0715

Наглядова рада ПрАТ «Криворіжгазбуд»

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 03079077)

призначених на 25 квітня 2019 року

 

Питання порядку денного

Проект рішень

1

Про обрання лічильної комісії.

1.1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

     - Голова лічильної комісії – Герчак Наталія Львівна;

     - Член лічильної комісії – Шарік Анатолій Іванович.

1.2. Встановити термін дії повноважень даної лічільної комісії – з моменту її обрання та до закінчкення загальних зборів акціонерів Товариства.

2

Про обрання голови та секретаря зборів.

 

2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів - Лещіна Андрія Миколайовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів –Реву Олену Леонідівну.

2.2. Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати цей Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Криворіжгазбуд».

3

Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

3.1. Прийняти звіт Голови  Правління   Товариства  про результати фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2018 рік.

 

4

Звіт Наглядової ради за 2018 рік та його затвердження.

4.1. Затвердити  звіт наглядової ради про діяльність ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2018 рік.

 

5

Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

5.1. Затвердити  звіт  та висновки ревізора Товариства про фінансово – господарську діяльність ПрАТ «Криворіжгазбуд» за 2018 рік.

6

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7

Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства.

7.1. Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

7.2. Дивіденди вирішили не нараховувати.

8

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 – 2020 рік.

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019-2020 рік.

9

Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2019–2020р.

 

9.1. Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати Правлінню Товариства попереднє схвалення значних правочинів предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги та інше, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень на день вчинення таких правочинів. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати ухвалення цього рішення.

9.2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів голові правління ПРАТ «Криворіжгазбуд» Лещіну Андрію Миколайовичу.

 

10

Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до законодавства України.

10.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердити його в новій редакції. 

 

11

Надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

11.1. Надати повноваження щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» у новій редакції голові правління ПРАТ «Криворіжгазбуд» Лещіну Андрію Миколайовичу.

12

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, у зв’язку з приведенням їх у відповідність до законодавства України.

 

12.1. Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у новій редакції.

 

13

Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

13.1. Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження голови наглядової ради Поляковой Нiни Iванiвни  та члена наглядової ради Шарiка Анатолiя Iвановича.

14

Про обрання членів Наглядової ради.

14.1. Обрати наглядову раду Товариства в складі 2 (двух) осіб:

голова наглядової ради - Полякова Нiна Iванiвна,

член наглядової ради - Шарiк Анатолiй Iванович, строком на 3 роки.

 

15

Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства

15.1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

15.2. Уповноважити голову правління Товариства Лещіна Андрія Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16

Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження його у новій редакції.

16.1. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства  «Криворіжгазбуд» та затвердити його у новій редакції.

 

17

Про надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Дочірнього підприємства у новій редакції.

 

17.1. Надати повноваження щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Дочірнєго підприємства «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»  у новій редакції голові правління Приватного акціонерного товариства  «Криворіжгазбуд» Лещіну Андрію Миколайовичу.